ˆ

Burmistrz Miasta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-12-07 12:31:10 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Ryszard Henryk Niedziółka
Menadżer, samorządowiec, kętrzynianin.
 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
 • STAROSTWO POWIATOWE w KĘTRZYNIE 2014-2017 - Starosta Kętrzyński
 • ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 2009-2013 - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
 • Philips Consumer Lifestyle, Warszawa/Kaliningrad 2008-2009 - Senior Operations Manager
 • Philips Lighting Poland S.A. Piła/Lwów 2007-2008 - Szef Grupy Zarządzającej Projektami
  Dyrektor Fabryki TL/CFL-ni /; Project Manager ,,Orange”
 • Philips Lighting Poland, Kętrzyn 1996-2007
 • ZSO „Polam – Farel” w Kętrzynie 1983-1995
  Dyrektor Generalny 1992-1995
  Z-ca Dyrektora ds. Produkcji 1991-1992
 • Praca na stanowiskach inżynieryjnych
WYKSZTAŁCENIE
 • Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Podyplomowe Studium Menedżerskie.
 • Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Białystok, Magister Inżynier.
 • oraz liczne KURSY I SZKOLENIA
Podczas swojej pracy zawodowej wielokrotnie nagradzany. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w 2002r. Zdobył Polską Nagrodę Jakości w 2001r. – nagroda Premiera RP, a także wyróżnienie brązową odznaką PBE (Philips Business Excellence) – przyznane przez kierownictwo Philips Lighting.
 
PONADTO:
 • „Inwestor w Kapitał Ludzki” (2001),
 • „Dobra Firma Warmińsko-Mazurska”,
 • Kilkukrotne wyróżnienie w konkursie „Najlepszy Menedżer Regionu”
Jego hobby to żeglarstwo i narty.
   Zadania
 
I. Burmistrz Miasta Kętrzyn:
 1. wykonuje zadnia wynikające z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z innych przepisów określających status Burmistrza, 
 2. jest kierownikiem Urzędu, 
 3. kieruje bieżącymi sprawami Miasta, 
 4. reprezentuje Miasto na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Miasta, 
 5. wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, 
 6. udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji, 
 7. podejmuje czynności niezbędne w sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia w zakresie ustalonym ustawą, 
 8. jest terenowym szefem obrony cywilnej, 
 9. udziela informacji przedstawicielom prasy w zakresie spraw związanych z działalnością Urzędu Miasta oraz upoważnia pracowników Urzędu do udzielania informacji przedstawicielom prasy ustalając zakres tego upoważnienia, a także umożliwia przedstawicielom prasy kontakt z kompetentnymi w danej sprawie pracownikami samorządowymi.
II. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy:
 1. Zastępcy Burmistrza, 
 2. Sekretarza Miasta, 
 3. Skarbnika Miasta
III. Burmistrz bezpośrednio nadzoruje pracę następujących stanowisk, komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych i spółek Miasta:
 1. Zastępcy Burmistrza,
 2. Sekretarza, 
 3. Skarbnika,
 4. Wydziału Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej,
 5. Wydziału Inwestycji,
 6. Urzędu Stanu Cywilnego - Biura Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności,
 7. Samodzielnego stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy - Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
 8. Samodzielnego stanowiska ds. wojskowyc, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego - Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 9. Samodzielnego stanowiska ds. kontroli zarządczej,
 10. Samodzielnego stanowiska ds. przedsiębiorczości - Pełnomocnika ds. rozwoju przedsiębiorczości,
 11. Samodzielnego stanowiska ds. energetycznych - Pełnomocnika ds. gospodarki i Infrastruktury elektroenergetycznej,
 12. Biura Zamówień Publicznych,
 13. Straży Miejskiej,
 14. Spółek miejskich:
  a) Komunalnej Energetyki Cieplnej "Komec" sp. z o.o.,
  b) Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,
  c) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" sp. z o.o.,
  d) Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
IV. Burmistrz pełni funkcję Walnego Zgromadzenia / Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych spółkach Miasta i odpowiednio wykonuje uprawnienia akcjonariusza / udziałowca w spółkach, w których Miasto ma akcje / udziały. Burmistrz może sprawować te funkcje za pośrednictwem upoważnionych przez siebie przedstawicieli.
 
« powrót do poprzedniej strony