ˆ

Burmistrz Miasta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-12-07 12:31:10 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Ryszard Henryk Niedziółka
 
 
   Zadania
 
I. Burmistrz Miasta Kętrzyn:
 1. wykonuje zadnia wynikające z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z innych przepisów określających status Burmistrza, 
 2. jest kierownikiem Urzędu, 
 3. kieruje bieżącymi sprawami Miasta, 
 4. reprezentuje Miasto na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Miasta, 
 5. wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, 
 6. udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji, 
 7. podejmuje czynności niezbędne w sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia w zakresie ustalonym ustawą, 
 8. jest terenowym szefem obrony cywilnej, 
 9. udziela informacji przedstawicielom prasy w zakresie spraw związanych z działalnością Urzędu Miasta oraz upoważnia pracowników Urzędu do udzielania informacji przedstawicielom prasy ustalając zakres tego upoważnienia, a także umożliwia przedstawicielom prasy kontakt z kompetentnymi w danej sprawie pracownikami samorządowymi.
II. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy:
 1. Zastępcy Burmistrza, 
 2. Sekretarza Miasta, 
 3. Skarbnika Miasta
III. Burmistrz bezpośrednio nadzoruje pracę następujących stanowisk, komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych i spółek Miasta:
 1. Zastępcy Burmistrza,
 2. Sekretarza, 
 3. Skarbnika,
 4. Wydziału Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej,
 5. Wydziału Inwestycji,
 6. Urzędu Stanu Cywilnego - Biura Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności,
 7. Samodzielnego stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy - Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
 8. Samodzielnego stanowiska ds. wojskowyc, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego - Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 9. Samodzielnego stanowiska ds. kontroli zarządczej,
 10. Samodzielnego stanowiska ds. przedsiębiorczości - Pełnomocnika ds. rozwoju przedsiębiorczości,
 11. Samodzielnego stanowiska ds. energetycznych - Pełnomocnika ds. gospodarki i Infrastruktury elektroenergetycznej,
 12. Biura Zamówień Publicznych,
 13. Straży Miejskiej,
 14. Spółek miejskich:
  a) Komunalnej Energetyki Cieplnej "Komec" sp. z o.o.,
  b) Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,
  c) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" sp. z o.o.,
  d) Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
IV. Burmistrz pełni funkcję Walnego Zgromadzenia / Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych spółkach Miasta i odpowiednio wykonuje uprawnienia akcjonariusza / udziałowca w spółkach, w których Miasto ma akcje / udziały. Burmistrz może sprawować te funkcje za pośrednictwem upoważnionych przez siebie przedstawicieli.
 
« powrót do poprzedniej strony