ˆ

Ochrona danych osobowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ochrona danych osobowych - obowiązek informacyjny

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Inspektor danych osobowych
Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kętrzyn jest p. Rafał Andrzejewski
Kontakt: 
Zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych należy:
 
 1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
   
 2. monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
   
 3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
   
 4. współpraca z organem nadzorczym – niezależnym organem publicznym ustanowionym przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO,
   
 5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 
Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Kętrzyn 
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kętrzyn z siedzibą przy
  ul. Wojska Polskiego 11 w Kętrzynie (11-400).
 2. Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn oraz adres e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta Kętrzyn, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Miasta Kętrzyn, na podstawie art. 6 ust. 1
  lit. b RODO;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Kętrzyn przetwarzają dane osobowe dla których Miasto jest Administratorem;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Kętrzyn Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Klauzula informacyjna - KPA - milczące załatwienie sprawy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniu administracyjnym w sprawach załatwianych milcząco.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:


1.  Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Burmistrz Miasta Kętrzyn z siedzibą w Urząd Miasta Kętrzyn przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.
 
2.  Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:

3.  Cele i podstawy przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c  RODO), jakimi są w tym przypadku obowiązki określone w rozdziale 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

4.  Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być osoby będące stroną postępowania zgodnie z art.73 K.p.a. w zakresie wglądu w akta sprawy, podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmy informatyczne, prawnicze.  Oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym
 
5.  Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora - Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

6.  Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do;
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym: prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, które zostały zebrane w sposób pośredni(z innych źródeł) w pewnych okolicznościach będzie ograniczone tj. w sytuacjach gdy żądanie dostępu do Pani Pana danych mogłoby wpłynąć na prawa i wolności osób, od których dane pozyskano, powyższe ograniczenie zostało wprowadzone ustawą wdrażającą RODO* i wynika z art. 236. § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, iż wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na tok i wynik postępowania
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo do usunięcia danych osobowych, z uwagi na konieczność wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego  - na podstawie art. 17 ust. 3 lit b RODO
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

7.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy, odmowa podania danych uniemożliwi załatwienie sprawy w trybie milczącym.
 
8.   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 
Klauzula informacyjna - rekrutacja
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kętrzyn z siedzibą Urzędu Miasta Kętrzyn przy ul. Wojska Polskiego 11 w Kętrzynie (11-400).
 2. Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn oraz adres e-mail: .
  Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Pani/ Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, która została wyrażona poprzez wysyłanie nam swojego zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 4. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także
  w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe
  w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie została wyrażona przez Panią/Pana zgoda) do innego administratora danych.
 6. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy – to jest do państw trzecich.
 8. Pani / Pana dane osobowe zawarte w ofercie pracy, w przypadku:
  a) wymienienia ich w protokole z przeprowadzonego naboru będą przetwarzane przez 3 miesiące od daty publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń informacji o rozstrzygnięciu rekrutacji.
  W przypadku chęci odebrania złożonej w danej procedurze naboru dokumentacji powinni Państwo zgłosić się osobiście do siedziby Administratora w terminie do 7 dni roboczych
  od dnia upływu okresu 3 miesięcy, o którym mowa powyżej.Po tym czasie oferty zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny;
  b) nie wymienienia ich w protokole z przeprowadzonego naboru będą przechowywane do czasu ogłoszenia wyników naboru w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń informacji o rozstrzygnięciu rekrutacji.
  W przypadku chęci odebrania złożonej w danej procedurze naboru dokumentacji powinni Państwo zgłosić się osobiście do siedziby Administratora w terminie do 7 dni roboczych
  od dnia ogłoszenia wyników naboru, po którym to okresie oferty zostaną niezwłocznie zniszczone. Po tym czasie oferty zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny
 9. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
 
Klauzula informacyjna dla monitoringu
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Kętrzyn jest Burmistrz Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn. 
   
 2. Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn oraz adres e-mail:
   
 3. monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym,
   
 4. zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 60 dni do nadpisania pliku,
   
 5. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania, 
   
 6. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego w budynkach Urzędu Miasta Kętrzyn i Ratusza Miejskiego
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informuję, że:
 
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Kętrzyn z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 11 w Kętrzynie (11-400).
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest p. Rafał Andrzejewski
 3. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrona mienia oraz zarejestrowanie nieuprawnionego dostępu do informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę oraz nadzór nad terenem wokół urzędu.
 4. Zarejestrowane informacje nie będą wykorzystywane do celów innych niż wymienione wyżej.
 5. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych.   
 6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Dane osobowe przechowywane będą przez okres do 18 dni
 9. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 1. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej.
 2. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
Klauzula informacyjna dla Zleceniobiorców
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kętrzyn z siedzibą w Urząd Miasta Kętrzyn przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
 2. wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się: listownie na adres: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn oraz przez e-mail:
 3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
 1. związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
 2. związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 3. udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
 4. udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 1. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikająca m.in. z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i innych.
 3. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 1. podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
 2. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
 2. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 1. czasu obowiązywania umowy,
 2. przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
 3. okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
 1. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 6. przenoszenia swoich danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
 2.  Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 
Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Kętrzyn jest Burmistrz Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn. 
   
 2. Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn oraz adres e-mail:
   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmiotom wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
   
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
   
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
   
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
   
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej
Uprzejmie informuję, że sesje Rady Miejskiej są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w oparciu o art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Kętrzyn z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 11 w Kętrzynie (11-400).
   
 2. Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn oraz adres e-mail: .
   
 3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a także do celów archiwalnych na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
   
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
   
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firma świadcząca usługę transmisji. Z uwagi na transmisję oraz późniejsze udostępnienie nagrania sesji w sieci Internet dane będą powszechnie dostępne – administrator nie planuje żadnych ograniczeń.
   
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów.
   
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 8. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.
   
 9. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich w rozumieniu RODO.
Klauzula informacyjna - ewidencja ludności
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Dudzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Dudzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-24 12:50:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-24 12:51:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Żukowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-10 09:45:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11237 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »