ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2020/11/24.Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2020/11/24.

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Komendant Straży Miejskiej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Straż Miejska

Data udostępnienia: 2020-11-24

Ogłoszono dnia: 2020-11-24

Termin składania dokumentów: 2020-12-07 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2020/11/24.

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą się również ubiegać osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • wykształcenie: wyższe, o kierunku lub specjalności: bezpieczeństwo publiczne, prawo, administracja, zarządzanie, lub o profilu zawodowym umożliwiającym wykonanie zadań na stanowisku objętym naborem,
 • ukończone 21 lat,
 • staż pracy – 5 lat, w tym co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nienaganna opinia,
 • pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • ukończone pozytywnie zdanym egzaminem szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich)
b. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość i umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawnych z zakresu:
  • Ustawy o samorządzie gminnym,
  • Ustawy o strażach gminnych,
  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2019 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Ustawy o pracownikach samorządowych,
  • Kodeks karny ( w zakresie niezbędnym do zajmowanego stanowiska)
 • bardzo dobra znajomość topografii miasta,
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
 • odporność na stres,
 • rzetelność, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość,
 • skrupulatność, dokładność,
 • dyspozycyjność, kreatywność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, oraz kierowania zespołem,
 • umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych,
 • znajomość MS Office

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Realizowanie zadań, określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. 2019 poz. 1795) w szczególności:
  • Kierowanie i nadzór nad działalnością Straży Miejskiej
  • Organizowanie i nadzór nad działaniami służbowo - operacyjnymi podległych strażników,
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Straży Miejskiej
  • Prowadzenie ewidencji wymaganych ustawą o strażach gminnych i składanie informacji o danych zawartych w tych ewidencjach,
  • współpraca z podmiotami działającymi w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policją, Straż Pożarną itp.),
  • Dokonywanie czynności sprawdzających, sporządzanie notatek służbowych, wniosków o ukaranie do sądów oraz oskarżanie przed sądami w zakresie ustawowych uprawnień,
  • Nadzór nad właściwym użytkowaniem środków przymusu bezpośredniego, środków transportu, łączności i innych urządzeń technicznych
  • Planowanie budżetu, dysponowanie środkami finansowymi oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie
  • dokonywanie bieżącej analizy stanu porządku publicznego na terenie miasta oraz dostosowanie zadań do występujących zagrożeń i potrzeb,
  • wykonywanie zadań wynikających z innych przepisów, obowiązujących regulaminów, aktów prawa miejscowego lub udzielonych upoważnień i pełnomocnictw,
  • przygotowywanie i składanie realizacji zadań wykonywanych przez Straż oraz przekazywanie Burmistrzowi informacji o stanie porządku publicznego na terenie Miasta Kętrzyn,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • miejsce pracy: Urząd Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11,
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • sytuacje stresowe,
 • praca w terenie (zmienne warunki atmosferyczne),
 • wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe (świadectwa, dyplomy, certyfikaty),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, zaświadczenie CEIDG o własnej działalności gospodarczej),
 • kopie świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego dla strażników miejskich/gminnych,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn, która jest dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem: http://bip.miastoketrzyn.pl/84/1132/RODO_-_klauzule_informacyjne/
 
Dokumenty tj. kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-12-07 12:00:00
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta 11 - 400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 z dopiskiem „Oferta pracy na Kierownicze Stanowisko Urzędnicze Komendant Straży Miejskiej” do dnia 07.12.2020 r. do godz. 12.00 ”.

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Kętrzyn). Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.
Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą weryfikację złożonej aplikacji pod kątem formalno-prawnym, zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 752 05 25. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13.06.2018r.
 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:(//bip.miastoketrzyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony