ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2020/11/24Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2020/11/24

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: referent

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2020-11-24

Ogłoszono dnia: 2020-11-24

Termin składania dokumentów: 2020-12-07 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2020/11/24

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą się również ubiegać osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • wykształcenie wyższe  
 • staż pracy – 3 letni staż pracy, mile widziane doświadczenie w obsłudze sekretariatu,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość i umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawnych z zakresu:
  • Ustawy o pracownikach samorządowych,
  • Ustawy o samorządzie gminnym,
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Ustawy o finansach publicznych;
  • Ustawa Prawo Zamówień Publicznych;
 • znajomość MS Office,
 •  umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
 • odporność na stres,
 • rzetelność, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość,
 • skrupulatność, dokładność,
 • dyspozycyjność, kreatywność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych.
 • wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • zapewnienie obsługi sekretarsko-biurowej burmistrza, zastępcy burmistrza oraz sekretarza,
 • prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza Miasta i przekazywanie ich do publikacji w BIP,
 • obsługa posiedzeń, spotkań Burmistrza Kętrzyna z kierownikami i dyrektorami jednostek oraz prowadzenie rejestru protokołów tych spotkań i ich przekazywanie do odpowiednich Wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta,
 • koordynowanie spraw związanych z kierowanymi  do Burmistrza interpelacjami, postulatami,
 • prowadzenie ewidencji podróży służbowych pracowników Urzędu,
 • prowadzenie biblioteki urzędowej,
 • współpraca z pozostałymi pracownikami Urzędu w zakresie wykonywania obowiązków służbowych,
 • przygotowywanie wniosków o udzielanie zamówienia publicznego,
 • fachowa i uprzejma obsługa klientów,
 • przestrzeganie i nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • miejsce pracy: Urząd Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11,
 • praca administracyjno - biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • sytuacje stresowe,
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 • wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe (świadectwa, dyplomy, certyfikaty),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, zaświadczenie CEIDG o własnej działalności gospodarczej),
 • inne  dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie  o niekaralności,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn, która jest dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn  pod adresem:  http://bip.miastoketrzyn.pl/84/1132/RODO_-_klauzule_informacyjne/

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-12-07 12:00:00
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta 11 - 400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11  z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ds. obsługi sekretariatu” do dnia 07.12.2020 r. do godz. 12.00 ”.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Kętrzyn). Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydaci, którzy  pozytywnie przejdą weryfikację złożonej aplikacji pod kątem formalno-prawnym, zostaną poinformowani o terminie  kolejnego etapu  naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 752 05 25. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13.06.2018 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:(//bip.miastoketrzyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony