ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 11/05/17

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO ‘MALINKA’

Miejsce pracy: Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2017-05-11

Ogłoszono dnia: 2017-05-11 przez Jolanta Łastówka

Termin składania dokumentów: 2017-05-31 15:30:00

Nr ogłoszenia: 11/05/17

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 i § 5 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz.U. Nr 184 poz. 1436 oraz z 2011 r. Nr 254 poz. 1526).
 2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
 2. ukończył studia lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:
 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3. w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
        5)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku 
               kierowniczym:
        6)  nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
               26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1379), a w przypadku
              nauczyciela akademickiego- karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy 
              z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) oraz               
             nie toczy się przeciwko niemu postepowanie dyscyplinarne;
       7)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
             przestępstwo skarbowe;
       8)   nie toczy się przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego;
       9)   nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 
              publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
              o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r., 
              poz. 168).
 
 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w pkt2 ppkt  2-9.
 2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która:
 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
  o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. ukończyła studia magisterskie;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 5. nie toczy się przeciwko niej postepowanie karne, dyscyplinarne,
 6. spełnia wymagania określone w pkt. 2 ppkt 2,5,7 i 9.
 1. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony
  z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
  o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), spełniający wymagania określone
  w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. Nr 60 poz.373 oraz z 2011 r. Nr 254 poz. 1525) , 

V. Wymagane dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego,
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 1. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c,
 2. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z 2016 r., poz. 1020, 1250, 1920 i 2260 z późń. zm.),
 7. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela,
 8. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 10. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-05-31 15:30:00
b. Sposób:
Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w Urzędzie Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym 
i numerem telefonu oraz dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego ”Malinka” w Kętrzynie ul. Obrońców Westerplatte 16 w terminie do dnia 31 maja 2017r. 
c. Miejsce:
Urządz Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn

VII. Informacje dodatkowe:

- Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Kętrzyn.
- O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Łastówka Data wytworzenia informacji: 2017-05-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Łastówka Data wprowadzenia do BIP 2017-05-11 13:05:51
Wprowadził informację do BIP: Mariusz Sokołowski Data udostępnienia informacji: 2017-05-11 13:07:22
Osoba, która zmieniła informację: Marek Kaliszewski Data ostatniej zmiany: 2017-06-12 16:40:37
Artykuł był wyświetlony: 1118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu