ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2021/01/05Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2021/01/05

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. organizacji pozarządowych - Pełnomocnik Burmistrza Miasta Kętrzyn

Miejsce pracy: Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Data udostępnienia: 2021-01-05

Ogłoszono dnia: 2021-01-05

Termin składania dokumentów: 2021-01-15 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2021/01/05

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą się również ubiegać osoby nie posiadające obywatelstwa pol-skiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 wykształcenie: wyższe – preferowane wykształcenie z zakresu nauk społecznych,
 staż pracy – 2,5 roku,
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 nieposzlakowana opinia,
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz zastosowania w praktyce przepisów prawnych z za-kresu:
 •  Ustawy o samorządzie gminnym,
 • Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • Ustawy o finansach publicznych,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2019 w sprawie ochrony osób fi-zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Ustawy prawo zamówień publicznych,
 • Ustawy o pracownikach samorządowych,
 • Ustawy o informacji publicznej,
 znajomość MS Office,
 umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
 odporność na stres,
 rzetelność, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość,
 skrupulatność, dokładność,
 dyspozycyjność, kreatywność,
 umiejętność dobrej organizacji pracy,
 umiejętność pracy w zespole,
 umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych,
 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku oraz dodatkowe kursy i szkolenia.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta na rzecz jego mieszkańców, a w szczególności:
 • przygotowywanie i realizacja Rocznego Programu współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z organi-zacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność użytku publicznego,
 • koordynowanie współpracy Miasta z organizacjami oraz monitorowanie warunków jej rozwoju,
 • utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami,
 • udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej organizacjom,
 • informowanie organizacji o przeprowadzonych otwartych konkursach ofert w zakresie realizacji zadań publicznych oraz innych możliwości pozyskiwania funduszy,
 • podejmowanie działań na rzecz wspierania, rozwoju i aktywizacji organizacji pozarządowych w celu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania,
 • prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy Miej-skiej Kętrzyn,
 • organizowanie szkoleń dla organizacji;
 Współpraca z administracją rządową i samorządową, które zajmują się współpracą z organizacjami;
 Współpraca z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Kętrzyńską Radą Seniorów w celu rozwo-ju form współdziałania oraz efektywnego wspierania działalności sektora pozarządowego;
 Koordynowanie zadań w zakresie wsparcia inicjatyw społecznych na rzecz budowania społeczeństwa oby-watelskiego i równego traktowania;
 Udział w komisjach konkursowych rozpatrujących wnioski organizacji pozarządowych składanych w dro-dze otwartych konkursów ofert;
 Nadzór i koordynacja spraw z zakresu „Kętrzyńskie Karty Rodziny 3+”.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn , ul. Wojska Polskiego
 praca administracyjno biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy
 praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 g odzin na dobę przy naturalnym sztucznym oświetleniu,
 sytuacje stresowe,
 większoś ć czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 życiorys (CV),
 list motywacyjny,
 kwestionariusz osobowy,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe (świadectwa, dy-plomy, certyfikaty),
 kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnie-niu, zaświadczenie CEIDG o własnej działalności gospodarczej),
 inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 oświadczenie o niekaralności,
 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw pu-blicznych,
 oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla po-trzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn, która jest dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem: http://bip.miastoketrzyn.pl/84/1132/RODO_-_klauzule_informacyjne/
 
Dokumenty tj. kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-01-15 12:00:00
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ds. organi-zacji pozarządowych – Pełnomocnik Burmistrza Miasta” do dnia 15.01.2021 r. do godz. 12.00 ”.

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Kętrzyn). Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporzą-dzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.
Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą weryfikację złożonej aplikacji pod kątem formalno-prawnym, zo-staną poinformowani o terminie kolejnego etapu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 752 05 25. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13.06.2018r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-blicznej http: (//bip.miastoketrzyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Estera Rutkowska-Zalewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-05 13:37:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Kaczmarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-05 13:40:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-05 13:40:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony