ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2020-10-08Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2020-10-08

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Komendant Straży Miejskiej

Miejsce pracy: Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Straż Miejska

Data udostępnienia: 2020-10-08

Ogłoszono dnia: 2020-10-08 przez

Termin składania dokumentów: 2020-10-19 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2020-10-08

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą się również ubiegać osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • wykształcenie:  wyższe, o kierunku lub specjalności: bezpieczeństwo publiczne, prawo, administracja, zarządzanie, lub o profilu zawodowym umożliwiającym wykonanie zadań na stanowisku objętym naborem,
 • ukończone 21 lat,
 • staż pracy – 5 lat, w tym co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nienaganna opinia,
 • pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • ukończone pozytywnie zdanym egzaminem szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich)
b. Wymagania dodatkowe:
2. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość i umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawnych z zakresu:
 • Ustawy o samorządzie gminnym,
 • Ustawy o strażach gminnych,
 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2019 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Ustawy o pracownikach samorządowych,
 • Kodeks karny ( w zakresie niezbędnym do zajmowanego stanowiska)
 • bardzo dobra znajomość topografii miasta,
 •  umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
 • odporność na stres,
 • rzetelność, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość,
 • skrupulatność, dokładność,
 • dyspozycyjność, kreatywność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, oraz kierowania zespołem,
 • umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych,
 • znajomość MS Office

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Realizowanie zadań, określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. 2019 poz. 1795) w szczególności:
 • Kierowanie i nadzór nad działalnością Straży Miejskiej
 • Organizowanie i nadzór nad działaniami służbowo - operacyjnymi podległych strażników,
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Straży Miejskiej
 • Prowadzenie ewidencji wymaganych ustawą o strażach gminnych i składanie informacji o danych zawartych w tych ewidencjach,
 • współpraca z podmiotami działającymi w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policją, Straż Pożarną itp.),
 • Dokonywanie czynności sprawdzających, sporządzanie notatek służbowych, wniosków o ukaranie do sądów oraz oskarżanie przed sądami w zakresie ustawowych uprawnień,
 • Nadzór nad właściwym użytkowaniem środków przymusu bezpośredniego, środków transportu, łączności i innych urządzeń technicznych
 • Planowanie budżetu, dysponowanie środkami finansowymi oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie
 • dokonywanie bieżącej analizy stanu porządku publicznego na terenie miasta oraz dostosowanie zadań do występujących zagrożeń i potrzeb,
 • wykonywanie zadań wynikających z innych przepisów, obowiązujących regulaminów, aktów prawa miejscowego lub udzielonych upoważnień i pełnomocnictw,
 • przygotowywanie i składanie realizacji zadań wykonywanych przez Straż oraz przekazywanie Burmistrzowi informacji o stanie porządku publicznego na terenie Miasta Kętrzyn,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

4. Warunki pracy na stanowisku:
 • miejsce pracy: Urząd Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11,
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • sytuacje stresowe,
 • praca w terenie (zmienne warunki atmosferyczne),
 • wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn.
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
 •  

V. Wymagane dokumenty:

6.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe (świadectwa, dyplomy, certyfikaty),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, zaświadczenie CEIDG o własnej działalności gospodarczej),
 • kopie świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego dla strażników miejskich/gminnych,
 • inne  dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie  o niekaralności,
 • oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn, która jest dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn  pod adresem:  http://bip.miastoketrzyn.pl/84/1132/RODO_-_klauzule_informacyjne/
 
Dokumenty tj. kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.                                         

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-10-19 12:00:00
b. Sposób:
7. Informacje dodatkowe:
                Wymagane dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta 11 - 400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11  z dopiskiem „Oferta pracy na Kierownicze Stanowisko Urzędnicze Komendant Straży Miejskiej”  do dnia 19.10.2020 r. do godz. 12.00 ”.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Kętrzyn). Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.
Kandydaci, którzy  pozytywnie przejdą weryfikację złożonej aplikacji pod kątem formalno-prawnym, zostaną poinformowani o terminie  kolejnego etapu  naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 752 05 25. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13.06.2018r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:(//bip.miastoketrzyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Tarkawian
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-08 14:43:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Buniowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-08 14:44:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-21 22:24:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
228 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony