ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2019/11/29Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2019/11/29

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn

Miejsce pracy: Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn

Data udostępnienia: 2019-11-29

Ogłoszono dnia: 2019-11-29 przez

Termin składania dokumentów: 2019-12-13 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2019/11/29

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą się również ubiegać osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282),
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: zarządzanie, ekonomia, administracja publiczna, finanse
  i rachunkowość, zarządzanie placówkami oświatowymi, pedagogiczne),
 • co najmniej 5 – letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U 2019 poz. 1440),
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
 • znajomość przepisów (w zakresie niezbędnym do funkcjonowania jednostki):
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe
b. Wymagania dodatkowe:
 • wiedza lub doświadczenie w zakresie funkcjonowania centrów usług wspólnych,
 • doświadczenie w stosowaniu przepisów ustawa z zakresu finansów publicznych i rachunkowości,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • umiejętność zarządzania zespołem ludzkim,
 • dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, zaangażowanie, kreatywność, systematyczność, umiejętność pracy
  w sytuacjach stresowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • efektywne kierowanie oraz zarządzanie pracą CUW GM Kętrzyn,
 • reprezentowanie CUW na zewnątrz,
 • podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach dla realizacji zadań statutowych i ustawowych Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej w Kętrzynie na podstawie stosowanych, wymaganych przepisami prawa, upoważnień,
 • dbanie o odpowiedni dobór kadry  oraz o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • przygotowywanie i składanie niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej w Kętrzynie,
 • ścisła współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie wykonywanych zadań przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej w Kętrzynie.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn przy ul. Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 1
 • praca administracyjno - biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • sytuacje stresowe,
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 • wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Kętrzyn.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe (świadectwa, dyplomy, certyfikaty),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu),
 • inne  dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie  o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne, nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia, która jest dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn  pod adresem:  http://bip.miastoketrzyn.pl/84/1132/RODO_-_klauzule_informacyjne/.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-12-13 12:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” do dnia 13 grudnia 2019 r. do godz. 12.00”.

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Kętrzyn). Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.
Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 752 05 25. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13.06.2018r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:(//bip.miastoketrzyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Milena Wilczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-29 14:35:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Kaczmarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-29 15:03:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-19 13:00:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2074 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony