ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2019/11/19Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2019/11/19

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kętrzynie

Miejsce pracy: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Kętrzynie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2019-11-19

Ogłoszono dnia: 2019-11-19 przez

Termin składania dokumentów: 2019-12-04 14:00:00

Nr ogłoszenia: 2019/11/19

Zlecający: Rada Nadzorcza Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kętrzynie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższeuzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) korzystać z pełni praw publicznych;
e) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
f) nie być skazanym/ą prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
g) spełniać inne niż wymienione w lit. a-f powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
h) posiadać wiedzę adekwatną do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w zakresie:
-              działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka;
-              zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników;
-              zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem pośrednio lub bezpośrednio jednostki samorządu terytorialnego;
-              znajomości ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
- znajomości zasad wynagradzania w spółkach z udziałem bezpośrednim i pośrednim jednostki samorządu terytorialnego,
- znajomości zasad i praktyki rozliczania dotacji i subwencji publicznych; zasad nadzoru właścicielskiego, zarządzania przedsiębiorstwem, planowania strategicznego oraz budżetowania;   audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości, rachunkowości zarządczej oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa.
b. Wymagania dodatkowe:
 Kandydatem na Prezesa Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

V. Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać (w oryginałach lub odpisach potwierdzonych za zgodność przez kandydata):
a) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej i osiągnięć zawodowych, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)
b) dokumenty potwierdzające staż pracy,
c) dyplom ukończenia studiów wyższych;
d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności oraz oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postepowanie karne,
e) w przypadku osób urodzonych przed 1.08.1972 r. – oświadczenie o złożeniu Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego,
f) krótką (max. 2 strony A4) koncepcję funkcjonowania Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie;
g) oświadczenie o co najmniej pięcioletnim stażu pracy, w tym trzyletnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
h) adres do korespondencji wraz z numerem telefonu do kontaktów;
i) oświadczenia o:
- akceptacji warunków postępowania kwalifikacyjnego, przystąpieniu do tego postępowania,   ukończeniu studiów wyższych,   korzystaniu z pełni praw publicznych,   posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,   nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego (lub oświadczenie, że z chwila wyboru na Prezesa Zarządu rezygnuje z pełnienia funkcji, które uniemożliwiałyby mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie).
- oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego oraz ewentualnego powołania o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Spółkę z o.o. w Kętrzynie i jej organy dla celów przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
Pozostałe wymagania kandydat powinien udokumentować według własnego uznania.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-12-04 14:00:00
b. Sposób:
Pisemne zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 04 grudnia 2019 r. do godziny 14:00 za potwierdzeniem odbioru w Sekretariacie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie, lub drogą pocztową (poczta kurierska) na adres:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Poznańska 6, 11-400 Kętrzyn.
Zgłoszenie powinno zostać złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie” Wewnątrz pierwszej koperty powinna się znajdować druga zamknięta koperta zawierająca zgłoszenia wraz z załącznikami. Na drugiej kopercie należy zamieścić imię i nazwisko oraz adres do korespondencji kandydata. Wszystkie strony złożonych dokumentów powinny być ponumerowane w następujący sposób: numer kolejny strony/ łączna ilość stron, tj. np. 1/20, 2/20 ... 20/20).
O dochowaniu terminu zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki do siedziby Spółki. Zgłoszenie doręczone po terminie nie podlega rozpatrzeniu i zostaje odesłane bez otwierania wewnętrznej koperty.
Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną odesłane do adresata.

VII. Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia kandydatów zostaną otwarte w dniu 04 grudnia 2019 r. o godz. 14:30 w Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętrzynie, ul. Poznańska 6, w Sali nr 10a.
Rada Nadzorcza Spółki poinformuje telefonicznie kandydatów spełniających wymogi formalne o godzinach przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, które odbywać się będą w siedzibie Spółki w dniu 11 grudnia 2019 r.
Informacje o Spółce można uzyskać osobiście w dniach 27.11. – 04.12.2019 r. (w dni robocze) w godzinach 07.00 - 15.00 w siedzibie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętrzynie, ul. Poznańska 6.
Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo, iż może w każdym czasie (na każdym etapie postępowania), bez podawania przyczyn, zakończyć, przerwać lub zawiesić postępowanie kwalifikacyjne,  bez wyłaniania kandydatów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Judycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-19 11:00:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Janusz Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-19 11:03:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Janusz Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-12 13:21:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
976 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony