ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2019/09/03Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2019/09/03

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Prezes Zarządu Komunalnej Energetyki Cieplnej „Komec” sp. z o.o. w Kętrzynie

Miejsce pracy: Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2019-09-03

Ogłoszono dnia: 2019-09-03 przez

Termin składania dokumentów: 2019-09-30 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2019/09/03

Zlecający: Rada Nadzorcza "Komec" sp. z o.o.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie ukończonych studiów wyższych lub posiadania wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. nie podleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji Prezesa  Zarządu w spółkach prawa handlowego.
 7. posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, w tym przestępstwo karnoskarbowe oraz brak toczącego się przeciwko kandydatowi postępowania karnego jak i karnoskarbowego.

V. Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 1. CV, wraz z podaniem numeru kontaktowego oraz email,
 2. kwestionariusz osobowy. Wzór kwestionariusza określa załącznik nr 2 do regulaminu konkursu,
 3. dyplom ukończenia studiów wyższych lub dokument poświadczający wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 4. świadectwa pracy lub inne dokumenty poświadczające zatrudnienia co najmniej 5-letnie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 5. dokumenty poświadczające posiadanie co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 6. kserokopię prawa jazdy kategorii B,
 7. Oświadczenia podpisane własnoręcznie i opatrzone datą:
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie  o  niepodleganiu  wynikającym  z  przepisów  prawa  lub  umowy ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych lub Spółce,
  • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, w tym przestępstwa karnoskarbowe i oświadczenie o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego, w tym postępowania karnoskarbowego,
  • oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 8. ewentualnie inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe np. zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz  o nagrodach i wyróżnieniach.
W przypadku zmiany nazwiska i poprzez to pojawienie się różnych nazwiskw przedkładanych dokumentach, należy również przedłożyć kserokopię dokumentu, który będzie wykazywał zmianę nazwiska w sposób jednoznaczny.
 
W przypadku przedstawienia dokumentów lub ich kopii w języku innym niż polski, należy również dołączyć kopie tłumaczenia przedłożonych dokumentów lub ich kopii na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 
 1. Kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 1, muszą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Oświadczenia z punktu 1 lit. g mogą być złożone z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 3 do regulaminu konkursu.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-09-30 12:00:00
b. Sposób:
 1. Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej, niepodpisanej adresem nadawcy kopercie, z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Komunalnej Energetyki Cieplnej „Komec”    sp. z o.o. w Kętrzynie.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 30.09.2019r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Kętrzynie (sekretariat), lub listownie na adres: Komunalna  Energetyka Cieplna „Komec” sp. z o.o.  w Kętrzynie, ul. Dworcowa 10; 11-400 Kętrzyn (decyduje data i godzina do sekretariatu Spółki).
 3. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

VII. Informacje dodatkowe:

Niezwłocznie po otwarciu zgłoszeń do konkursu Przewodniczący Rady Nadzorczej opublikuje na stronie internetowej www.komecketrzyn.pl listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone   w ogłoszeniu o konkursie.
Szczegółowy tryb i warunki postępowania kwalifikacyjnego zawarte są w Regulaminie konkursu, który dostępny jest w siedzibie Spółki Komunalnej Energetyki  Cieplnej „Komec” sp. z o.o. w Kętrzynie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogdan Borkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-03 08:57:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Janusz Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-03 09:26:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Janusz Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-07 12:03:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1517 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony