ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2019/08/13Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2019/08/13

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Obsługi

Miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Bezpieczeństwa i Obsługi

Data udostępnienia: 2019-08-13

Ogłoszono dnia: 2019-08-13 przez

Termin składania dokumentów: 2019-08-26 15:00:00

Nr ogłoszenia: 2019/08/13

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • 5-letni ogólny stażu pracy,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy
 • wiedza z zakresu:
- zarządzania kryzysowego,
- obrony cywilnej
- spraw obronnych,
- bezpieczeństwa wewnętrznego,
- przepisów przeciwpożarowych,
- organizacji imprez masowych
 • znajomość:
- ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej,
- ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym,
- ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
- Kodeksu postępowania administracyjnego,
- ustawy o samorządzie gminnym.
b. Wymagania dodatkowe:
 • zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy, samodzielność, kreatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Kierowanie całokształtem spraw należących do podstawowego zakresu działania Wydziału, określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta, jak również odpowiedzialność za ich realizację, a w szczególności:
 • zarządzanie kryzysowe określone ustawą o zarządzaniu kryzysowym,
 • udzielanie zezwoleń na organizację imprez masowych, a także spraw dotyczących zgromadzeń odbywającymi się na terenie Miasta,
 • pozamilitarnych przygotowań obronnych i ich koordynacji w wydziałach Urzędu
  i w miejskich jednostkach organizacyjnych,
 • powszechnego obowiązku obrony i obrony cywilnej,
 • planowania rozwoju, rozbudowy, administrowania i eksploatacji infrastruktury technicznej systemów bezpieczeństwa,
 • ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • kontroli ochrony informacji niejawnych, przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 • szkolenia pracowników Urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • organizacji i funkcjonowania Urzędu w przypisanym zakresie zadań,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • administrowanie i zarządzanie budynkami i lokalami wykorzystywanymi przez Urząd,
 • sprawowanie nadzoru nad pracą Straży Miejskiej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • miejsce pracy: Urząd Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11,
 • praca administracyjno - biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • sytuacje stresowe,
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 • wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe (świadectwa, dyplomy, certyfikaty),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu; w przypadku własnej działalności gospodarczej zaświadczenie CEIDG o własnej działalności gospodarczej wykonywanej przez co najmniej ilość lat wskazanych w wymaganiach niezbędnych o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku)
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie  o niekaralności,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn, która jest dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn (http://bip.miastoketrzyn.pl/). w zakładce: Pliki do pobrania.
Dokumenty tj. kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-08-26 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, 11 - 400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 z dopiskiem  „Oferta pracy na stanowisko Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Obsługi” do dnia 26 sierpnia  2019 r. do godz. 15.00

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Kętrzyn). Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.
Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 752 05 52. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13.06.2018r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  http:(//bip.miastoketrzyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Wojska Polskiego 11.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Lewandowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-13 13:27:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Janusz Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-13 13:53:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-10 11:36:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1487 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony