ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2019/08/06Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2019/08/06

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. księgowości

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2019-08-06

Ogłoszono dnia: 2019-08-06 przez

Termin składania dokumentów: 2019-08-20 15:00:00

Nr ogłoszenia: 2019/08/06

Zlecający: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie- o stanowisko mogą się również ubiegać osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1260),
 • wykształcenie minimum średnie o kierunku ekonomia lub rachunkowość,
 • 3 letni staż pracy w księgowości, dodatkowym atutem staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
b. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość i umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawnych z zakresu:
  - ustawy o rachunkowości,
  - ustawy o finansach publicznych,
  - ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  - ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  - rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
  - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
  - ustawy o samorządzie gminnym,
  - ustawy o pracownikach samorządowych
 • znajomość polskich standardów rachunkowości,
 • znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej,
 • znajomość zasad księgowości samorządowych jednostek kultury, planu kont,
 • umiejętność analitycznego myślenia, pozyskiwania informacji oraz przeprowadzania analiz, tworzenia prognoz w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • znajomość MS Office (szczególnie Excel) oraz programów księgowo-finansowych (m.in. FoKa)
 • staranność, cierpliwość, skrupulatność,
 • terminowość, systematyczność,
 • gotowość do ciągłego dokształcania się,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • dyspozycyjność, samodzielność, sumienność, kreatywność, odpowiedzialność.
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej jednostek w zakresie dochodów i wydatków
  w oparciu o obowiązujące przepisy,
 • organizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów księgowych
  w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 •  sprawowanie kontroli formalno- rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe,
 • uzgadnianie ewidencji syntetycznej z analityczną,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych,
 • realizacja dyspozycji płatniczych w elektronicznym systemie bankowym,
 • opracowywanie projektów planów finansowych jednostek i ich aktualizacja,
 • sporządzanie sprawozdań okołobudżetowych,
 • miesięczna kontrola i analiza dochodów i wydatków jednostek,
 • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawierania umów przez jednostki oraz kontrola rozliczeń umów,
 • naliczanie i rozliczanie funduszu pracy,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących w ewidencji obsługiwanych jednostek,
 • rozliczanie inwentaryzacji,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn przy Pl.. M. Józefa Piłsudskiego 1,
 • praca administracyjno- biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 • sytuacje stresowe,
 • wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn.

V. Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe ( świadectwa, dyplomy, certyfikaty),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • inne  dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie  o niekaralności,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-08-20 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta  11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11  z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn do dnia 20 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00.

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów). Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.
 
Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 752 05 50. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn z dnia 3 czerwca 2019r.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kętrzyn   http://bip.miastoketrzyn.pl/  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Łastówka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-06 14:58:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Kaczmarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-06 15:03:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-06 13:50:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1930 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony