ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2019/06/19Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2019/06/19

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie

Miejsce pracy: Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2019-06-19

Ogłoszono dnia: 2019-06-19 przez

Termin składania dokumentów: 2019-07-05 15:30:00

Nr ogłoszenia: 2019/06/19

Zlecający: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałem Integracyjnym

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacyjne do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce,
 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
  z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 4. w okresie ostatnich 5 lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy, lub w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku  zawodowego, albo w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
 5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku  Kierowniczym,
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 7.  nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego- karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
 8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami    publicznymi,
  o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U.  z 2018r., poz. 1458
  z późn. zm.),
 11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim ( Dz.U. z 2018 r. poz. 931, z późn.zm.).
 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
 1.  posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
 2. spełnia wymagania określone w pkt 1 lit. b-k niniejszego ogłoszenia.
 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia następujące wymagania:
 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 5. spełnia wymagania określone w pkt. 2 ppkt b,e,f,h,j,k.
 1. Stanowisko dyrektora w publicznej szkole podstawowej może zajmować również:
 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony
  z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
  o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

V. Wymagane dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  • stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo
  • stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego,
  • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
 3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  • imię ( imiona) i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • obywatelstwo,
  • miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji),
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o których mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 5. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 6. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca,
 7. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.),
 11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela,
 13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 14. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668
  z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 16. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)
  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora wraz z klauzulą informacyjną
  o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn, która jest dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn  pod adresem:  http://bip.miastoketrzyn.pl/84/1132/RODO_-_klauzule_informacyjne/

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-07-05 15:30:00
c. Miejsce:
Oferty należy składać osobiście, drogą pocztową lub w postaci elektronicznej w Urzędzie Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym
i numerem telefonu oraz dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie terminie do dnia 5 lipca 2019  r.  włącznie do godz. 15.30
 
 

VII. Informacje dodatkowe:

W przypadku  składania oferty w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załącznik do oferty
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Kętrzyn.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Arleta Tarkawian
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-19 14:24:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Kaczmarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-19 14:26:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-12 09:13:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1519 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony