ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2019/05/10-02Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2019/05/10-02

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie

Miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2019-05-10

Ogłoszono dnia: 2019-05-10 przez

Termin składania dokumentów: 2019-05-21 15:00:00

Nr ogłoszenia: 2019/05/10-02

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie -  o stanowisko mogą się również ubiegać osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260),
 • wykształcenie wyższe na kierunkach mających zastosowanie przy świadczeniu usług w Środowiskowym Domu Samopomocy,
 • 5 letni staż pracy zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 (Dz.U 2018 poz.1260 ze zm.) oraz załącznikiem nr 3 rozporządzenia RM z dnia 15 maja 2018 (Dz.U 2012 poz.936 ze zm.)  w tym co najmniej 3 letni  staż w pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust.1 w powiązaniu z art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej   z  dnia 12 marca 2004 r. ( Dz. U. z 2018 poz. 1508 ze zm.) oraz co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • Specjalizacje z zakresu organizacji pomocy społecznej o których mowa w art. 122 ustawy o pomocy społecznej
  z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz. U. z 2018 poz. 1508 ze zm.)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U 2018 poz. 1458)
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy
b. Wymagania dodatkowe:
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy Kodeks pracy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy
  o pracownikach samorządowych,
 • znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej oraz środków
  z programów krajowych.
 • umiejętność zarządzania zespołem ludzkim,
 • dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, zaangażowanie, kreatywność, systematyczność, umiejętność pracy
  w sytuacjach stresowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizowanie pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów oraz innych decyzji kierowniczych, a także ponoszenie odpowiedzialności za całokształt jego działalności,
 • reprezentowanie Domu na zewnątrz oraz składanie oświadczeń woli w imieniu Domu,
 • podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach dla realizacji zadań statutowych i ustawowych Domu na podstawie stosowanych, wymaganych przepisami prawa, upoważnień,
 • analizowanie działalności Domu pod względem finansowym, zabieganie o środki na pokrycie jego statutowych
  i ustawowych zadań,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi mającymi związek z działalności Domu,
 • dbanie o odpowiedni dobór kadry  oraz o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • przygotowywanie i składanie niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania Domu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie przy ul. Władysława Sikorskiego 76J
 • praca administracyjno - biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na czas nieokreślony
 • sytuacje stresowe,
 • wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Kętrzyn.

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe (świadectwa, dyplomy, certyfikaty),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, zaświadczenie CEIDG o własnej działalności gospodarczej wykonywanej przez co najmniej ilość lat wskazanych
  w wymaganiach niezbędnych o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),
 • inne  dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie  o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne, nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z pełnieniem funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
 • koncepcja funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn, która jest dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn  pod adresem:  http://bip.miastoketrzyn.pl/84/1132/RODO_-_klauzule_informacyjne/

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-05-21 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta 11 - 400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11  z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie do 21.05.2019r. do godz. 15.00 ”.

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Kętrzyn). Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.
Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 752 05 25. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13.06.2018r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.miastoketrzyn.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Arleta Tarkawian
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-10 12:18:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-10 12:19:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-03 12:31:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2031 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony