ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2018/03/26-02

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczenej w Kętrzynie

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2018-03-12

Ogłoszono dnia: 2018-03-12 przez Jolanta Łastówka

Termin składania dokumentów: 2018-03-26 15:30:00

Nr ogłoszenia: 2018/03/26-02

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej  3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
 • Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art.122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t .j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa  w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (t. j. Dz. U. z 2017r.,  poz. 1311 ze zm.),
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku kierownika MOPS,
b. Wymagania dodatkowe:
 • Bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, kodeksu  postępowania administracyjnego, przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących samorządu  terytorialnego i finansów publicznych,   ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o pracownikach samorządowych,
 • Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Dobra organizacja pracy, odpowiedzialność,  zaangażowanie, kreatywność,
 • Znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej oraz środków z programów krajowych,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Organizowanie pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów oraz innych decyzji kierowniczych, a także ponoszenie odpowiedzialności za całokształt jego działalności,
 • Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz oraz składanie oświadczeń woli w imieniu Ośrodka,
 • Podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach dla realizacji zadań statutowych  i ustawowych Ośrodka na podstawie stosownych, wymaganych przepisami prawa upoważnień,
 • Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących działalności Ośrodka,
 • Analizowanie działalności Ośrodka pod względem finansowym oraz zabieganie o środki na pokrycie statutowych i ustawowych zadań Ośrodka,
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi mającymi związek z rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów opiekuńczo – pomocowych,
 • Przygotowywanie i składanie niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania Ośrodka i efektywności pomocy społecznej,
 • Wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku,
 • Dbanie o dobór kadry i podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • Realizowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb gminy,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ul.Pocztowa 11,
 • Praca administracyjno- biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na czas określony,
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Kierowników Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miasta Kętrzyn,
 • kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym oraz pracownikami jednostek organizacyjnych Gminy,

V. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,
 • Życiorys (CV),
 • Kserokopia dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, staż  pracy i przebieg  zatrudnienia,
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, że nie toczy się w sprawie kandydata postępowanie karne; nie był  karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami  publicznymi,
 • Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o  ochronie danych osobowych  (t. j. Dz. U. z 2016r. poz.922 z późn.zm.),

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-26 15:30:00
b. Sposób:
Zgłoszenia wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie” w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Kętrzynie w terminie do  26 marca 2018r. do godz. 15.30
c. Miejsce:
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Kętrzynie
ul. Wojska Polskiego 11,
11-400 Kętrzyn
parter, pok. nr 2

VII. Informacje dodatkowe:

 • Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.miastoketrzyn.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Wojska Polskiego 11.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Łastówka Data wytworzenia informacji: 2018-03-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Łastówka Data wprowadzenia do BIP 2018-03-12 12:33:06
Wprowadził informację do BIP: Marek Kaliszewski Data udostępnienia informacji: 2018-03-12 12:33:48
Osoba, która zmieniła informację: Marek Kaliszewski Data ostatniej zmiany: 2018-03-29 13:32:17
Artykuł był wyświetlony: 2384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu