ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 18313
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 38358
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 75520
Kierownictwo urzędu 20798
Burmistrz Miasta 24107
Zastępca Burmistrza 15672
Skarbnik 14318
Rada Miejska 29769
Skład Rady Miejskiej 24583
Komisje Rady Miejskiej 11772
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 31418
Komisja Gospodarki Komunalnej 27282
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 27760
Komisja Mieszkaniowa 8219
Komisja Rewizyjna 14615
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 3927
Sesje Rady Miejskiej 188538
Nagrania sesji RM 6444
Interpelacje i zapytania 6673
Archiwum VII kadencja 949
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 7311
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 432
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 14283
Komisja Gospodarki Komunalnej 15410
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 14491
Komisja Mieszkaniowa 4113
Komisja Rewizyjna 8150
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 76469
Archiwum VI kadencja 33277
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 87281
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 5558
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 4279
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 2987
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 20789
Miejskie spółki prawa handlowego 15288
KTBS Sp. z o.o. 21939
KEC Komec Sp. z o.o. 13220
MWiK Sp. z o.o. 11532
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 91010
Jednostki organizacyjne 22990
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 1768
Przedszkole Malinka 9023
Żłobek Miejski 10053
Przedszkole Smerfowa Kraina 5744
Żłobek Miejski nr 2 3513
Szkoła Podstawowa nr 1 9074
Szkoła Podstawowa nr 4 10036
Szkoła Podstawowa nr 3 7588
Szkoła Podstawowa nr 5 10766
Miejska Biblioteka Publiczna 8494
Kętrzyńskie Centrum Kultury 11261
Muzeum 8285
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 15297
Środowiskowy Dom Samopomocy 13583
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 11361
Oświata 14110
Informacje 16875
Rekrutacja do szkół podstawowych 14539
Obowiązek szkolny 4307
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 1688
Wybory 19245
Wybory Pezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 5742
Wybory Prezydenta RP 10.05.2020 4409
Parlament RP 2019 8267
Parlament Europejski 2019 9597
Samorząd 2018 23477
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 15008
Parlament RP 2015 12528
Wybory ławników 2015 7565
Referendum ogólnokrajowe 2015 12026
Prezydent 2015 15180
Parlament Europejski 2014 11744
Samorząd 2014 26783
Organizacje pozarzadowe 26604
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 8854
Kętrzyńska Rada Seniorów 4860
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 1520
Wykaz organizacji NGO 18310
Wykaz organizacji pożytku publicznego 12149
Programy współpracy 6249
Programy współpracy na 2021r. 464
Program współpracy na 2020r. 4989
Program współpracy na 2019r. 2844
Program współpracy na 2018r. 6180
Program współpracy na 2017r. 6735
Program współpracy na 2016r. 12104
Program współpracy na 2015r. 12339
Program współpracy na 2014r. 11365
Program współpracy na 2013r. 4515
Oferty złożone poza konkursem 9818
Otwarte konkursy ofert 183162
Zamówienia publiczne 733250
Zamówienia publiczne aktualne 566874
Zamówienia publiczne w toku 502315
Zamówienia publiczne archiwalne 592656
Wyniki zamówień publicznych 592483
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 115749
Zapytania ofertowe 423256
Ogłoszenia o naborze 189428
Ogłoszenia aktualne 70208
Ogłoszenia w toku 162699
Wyniki naboru 476057
Regulamin naboru 0
Procedury załatwiania spraw 300976
Wydziały / Stanowiska 221690
Sprawy 248036
Akty prawne 28236
Statut Miasta 11092
Rejestr aktów prawa miejscowego 50377
Zarządzenia Burmistrza 2267982
Uchwały Rady Miejskiej 2176145
Stanowiska Rady Miejskiej 478728
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 168
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 20711
Informacje o stanie mienia komunalnego 1179
Finanse miasta w 2020r. 11396
Finanse miasta w 2019r. 13510
Finanse miasta w 2018r. 16870
Finanse miasta w 2017r. 15205
Finanse miasta w 2016r. 18424
Finanse miasta w 2015r. 18594
Finanse miasta w 2014r. 18164
Finanse miasta w 2013r. 23082
Finanse miasta w 2012r. 21670
Finanse miasta w 2011r. 4109
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Raporty o stanie Gminy 3511
Pomoc publiczna 1694
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 2098
Gospodarka nieruchomościami 83162
Przetargi 336173
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 329733
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 195212
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 38343
Sprzedaż mienia 96864
Oświadczenia majątkowe 25749
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 1680
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 7780
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 7004
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 364159
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 33772
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 38152
Wzory oświadczeń majątkowych 2729
Ochrona środowiska 17426
Gospodarka wodna 6191
Gospodarka odpadami 11938
Harmonogram odbioru odpadów 0
Odpady komunalne 53977
Odpady niebezpieczne 4456
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 5417
Wykaz firm skupujących folie rolniczą, folie po sianokiszonkach, big bag-ów, sznurków 533
Plany i programy 14035
Rejestr Działalności Regulowanej 9189
Rejestr informacji o środowisku 52863
Informacje o środowisku i jego ochronie 19736
Czystsze powietrze 4052
Programy zdrowotne 14201
Zdrowie publiczne 1837
Konkursy 3826
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 31523
Budżet Obywatelski 2020 3407
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 13835
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 8708
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 7039
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 1652
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 24117
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 11147
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 3080
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 3929
Zasięg obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 2343
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 2950
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 5880
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2890
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 2729
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 9069
Program rozwoju usług społecznych 4652
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 3790
Informacja publiczna 7000
Udostępnianie informacji publicznej 4336
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4094
Kontrole 50223
Zgromadzenia publiczne 4086
Skargi, wnioski i petycje 9398
Petycje 11348
Sprawozdanie z petycji 1575
Skargi i wnioski 5221
Ewidencje, rejestry, wykazy 12562
Księga rejestrowa instytucji kultury 12756
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4786
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 15739
Ochrona danych osobowych 15759
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 1912
Wydział Organizacyjny 2599
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 1585
Wydział Promocji i Komunikacji 1469
Wydział Rozwoju Miasta 1748
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2589
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 2143
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 2317
Straż Miejska 3227
Tablica ogłoszeń 112517

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 4386
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 4386
O Biuletynie 4506
Rejestr zmian 2131791
Redakcja Biuletunu 6297
Instrukcja obsługi 3680
Pliki do pobrania 14571
Mapa serwisu 4728
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 17720

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 922007
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 211999
Podatki i opłaty lokalne 30759
Stawki - uchwały 856
Ostatnio dodane 82062
Wybory Prezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 0
Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 0