ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-07-05 Uchwały Rady Miejskiej o zmianach w budżecie LVI/334/18 Obowiązujący
2 2018-07-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2018 - 2028 LVI/333/18 Obowiązujący
3 2018-07-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber LVI/332/18 Obowiązujący
4 2018-07-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/190/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kętrzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków LVI/331/18 Obowiązujący
5 2018-07-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XIX/103/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn LVI/330/18 Obowiązujący
6 2018-07-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na rok 2018 LVI/329/18 Obowiązujący
7 2018-07-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn LVI/328/18 Obowiązujący
8 2018-07-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela LVI/327/18 Obowiązujący
9 2018-07-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/191/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku miejskim, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim. LVI/326/18 Obowiązujący
10 2018-06-11 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kętrzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2017 rok LIV/325/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu