ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-12-07 12:31:10 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Krzysztof Wiesław Hećman  

 

Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1984 roku mieszkaniec Kętrzyna. W latach 1984-1986 aplikant sędziowski, aplikacja ukończona egzaminem. W 1987 roku ukończona wpisem na listę radców prawnych aplikacja radcowska. Od 1990 roku aktywnie uczestniczy w życiu samorządowym i społecznym miasta i regionu. Pracę samorządową rozpoczął na stanowisku dyrektora MOPS w Kętrzynie. W pierwszych wyborach samorządowych został wybrany do rady miejskiej w Kętrzynie i do pierwszego Zarządu Miasta. Burmistrz Miasta Kętrzyna w latach 1994-1998, w latach 1998-2002 radny miejski, w 2002 roku wybrany ponownie na stanowisko Burmistrza Miasta Kętrzyna w pierwszych bezpośrednich wyborach. Zainteresowanie: historia, polityka i sport.
   Zadania
 
I. Burmistrz Miasta Kętrzyn:
 1. wykonuje zadnia wynikające z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz z innych przepisów określających status Burmistrza, 
 2. jest kierownikiem Urzędu, 
 3. kieruje bieżącymi sprawami Miasta, 
 4. reprezentuje Miasto na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Miasta, 
 5. wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, 
 6. udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji, 
 7. podejmuje czynności niezbędne w sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia w zakresie ustalonym ustawą, 
 8. jest terenowym szefem obrony cywilnej, 
 9. udziela informacji przedstawicielom prasy w zakresie spraw związanych z działalnością Urzędu Miasta oraz upoważnia pracowników Urzędu do udzielania informacji przedstawicielom prasy ustalając zakres tego upoważnienia, a także umożliwia przedstawicielom prasy kontakt z kompetentnymi w danej sprawie pracownikami samorządowymi.
II. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy:
 1. Zastępcy Burmistrza, 
 2. Sekretarza Miasta, 
 3. Skarbnika Miasta
III. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
 1. radców prawnych, 
 2. Wydziału Finansowego, 
 3. Straży Miejskiej, 
 4. Urzędu Stanu Cywilnego, 
 5. Referatu ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, 
 6. Samodzielnego stanowiska ds. OC, informacji niejawnych i bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 7. Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy, 
 8. Samodzielnego stanowiska ds. wojskowych i kancelarii tajnej, 
 9. Audytora wewnętrznego
 
« powrót do poprzedniej strony