ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ochrona danych osobowych - obowiązek informacyjny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-03-24 12:50:58 Informacja ogłoszona dnia 2016-03-24 12:51:02 przez Marek Kaliszewski

Akapit nr - brak tytułu

 
Inspektor danych osobowych
Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kętrzyn jest p. Monika Zygmunt-Jakuć
Kontakt: 
Zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych należy:
 
 1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
   
 2. monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
   
 3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
   
 4. współpraca z organem nadzorczym – niezależnym organem publicznym ustanowionym przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO,
   
 5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 
Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Kętrzyn 
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Urzędzie Miasta Kętrzyn jest Burmistrz Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn. 
   
 2. Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn oraz adres e-mail:  e-mail: 
   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków, w szczególności tj.:

  a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych):  (np.: wydawanie decyzji administracyjnych, realizacji zadań publicznych, prowadzenia rejestrów, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na wycinkę drzew i krzewów, wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, na wykonywanie, wydawanie decyzji i zaświadczeń w oparciu o ordynację podatkową,  prowadzenie postępowań w trybie zamówień publicznych, wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego, prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami, spraw związanych z wynajmem lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych,  prowadzenie spraw w zakresie aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych),

  b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora w związku z koniecznością spełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych (np.: sporządzanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dowodów księgowych, oraz gdy jest to niezbędne do wykonania umów, których Pan/Pani jest stroną), 

  c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników). 
   
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  a. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
  b. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
  c. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO). 
   
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności:

  a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.),

  b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Kętrzyn przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Kętrzyn (np. usługi pocztowe, usługi informatyczne). 
   
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez czas określony przepisami prawa na podstawie instrukcji kancelaryjnej. 
   
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
   
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
   
 9. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
 
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Urzędzie Miasta Kętrzyn jest Burmistrz Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn. 
   
 2. Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn oraz adres e-mail:  e-mail: 
   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., 
   
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat wyznaczony przez administratora, 
   
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
   
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
   
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 
Klauzula informacyjna dla monitoringu
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Urzędzie Miasta Kętrzyn jest Burmistrz Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn. 
   
 2. Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn oraz adres e-mail:  e-mail: 
   
 3. monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym,
   
 4. zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 60 dni do nadpisania pliku,
   
 5. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania, 
   
 6. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Urzędzie Miasta Kętrzyn jest Burmistrz Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn. 
   
 2. Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn oraz adres e-mail:  e-mail: 
   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmiotom wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
   
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
   
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
   
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
   
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
 
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu