ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Stawki podatków i opłat w 2018r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-02-12 12:33:53 Informacja ogłoszona dnia 2016-02-12 12:33:56 przez Marek Kaliszewski

Stawki podatków i opłat obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2017r.

  
  
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
1.
od 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,64 zł
2.
od 1 ha powierzchni pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
4,63 zł
3.
od 1 m² powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,20 zł
4.
od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części
0,57 zł
5.
od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem budynków lub ich części wykorzystywanych na potrzeby działalności handlowej detalicznej o powierzchni użytkowej ponad 500m² (łącznie z powierzchnią magazynową związaną z tą działalnością)
17,41 zł
6.
od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanych na potrzeby działalności handlowej detalicznej o powierzchni użytkowej ponad 500m² (łącznie z powierzchnią magazynową związaną z tą działalnością)
23,10 zł
7.
od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.
10,80 zł
8.
od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
4,70 zł
9.
od 1m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
5,34 zł
10.
od budowli – od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
2%
11.
od 1m² powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
3,04 zł
 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w następujący sposób:
 
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
Stawka podatku w zł
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
472,-
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
790,-
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
956,-
 
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
Stawka podatku w zł.
 
 
 
Nie mniej niż
 
 
 
Mniej niż
Oś jezdna
 ( osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
 
 
Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
Dwie osie
12
13
1.012,-
 1.057,-
13
14
1.071,-
  1.142,-
14
15
1.134,-
 1.225,-
15
 
1.266,-
1.609,-
Trzy osie
12
17
1.109,-
1.165,-
17
19
1.202,-
1.261,-
19
21
1.278,-
1.341,-
21
23
1.362,-
1.475,-
23
25
1.506,-
2.011,-
25
 
1.570,-
2.011,-
Cztery osie i więcej
12
25
1.402,-
1.453,-
25
27
1.511,-
1.710,-
27
29
1.759,-
2.108,-
29
31
2.130,-
2.978,-
31
 
2.221,-
2.978,-
 
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.
Od 3,5 tony do 8 ton włącznie
1.069,-
Powyżej 8 ton i poniżej 12 ton
1.275,-
 
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
Stawka podatku w zł
 
 
 
Nie mniej niż
 
 
 
Mniej niż
Oś jezdna
 ( osie jezdne)
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym  za równoważne
 
 
Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
Dwie osie
12
18
1.078,-
1.173,-
18
25
1.224,-
1.341,-
25
31
1.559,-
2.140,-
31
 
1.849,-
2.302,-
Trzy osie i więcej
12
40
1.860,-
2.196,-
40
 
2.196,-
2.978,-
 
5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
od 7 ton do 9 ton włącznie
431,-
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
455,-
 
6. od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
Stawka podatku w zł
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna
 ( osie jezdne)
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym  za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
Jedna oś
12
18
   267,-
   321,-
18
25
   386,-
   444,-
25
 
   522,-
   716,-
Dwie osie
12
28
   574,-
   648,-
28
33
   846,-
1.084,-
33
38
1.084,-
1.657,-
38
 
1.466,-
2.167,-
Trzy osie i więcej
12
38
   958,-
1.211,-
38
 
1.292,-
2.093,-
 
7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
Liczba miejsc
Stawka podatku w zł
mniejszej niż 22 miejsca
   765,-
równej lub wyższej niż 22 miejsca
1.402,-
 • Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wynosi 131,23 zł od 1 ha gruntu rolnego;
 • Stawka podatku rolnego dla gruntów niestanowiących gospodarstw rolnych wynosi 262,45 zł od 1 ha;
 • Stawka podatku leśnego wynosi 43,35zł od 1 ha lasu;
 • Opłata od posiadania psa wynosi 50,00 zł; 
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
  - odpady zbierane w sposób selektywny - 7,68zł za jedną osobę
  - odpady zbierane w sposób nieselektywny - 13,58zł za jedną osobę
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu