ˆ

Rejestr aktów prawa miejscowego

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr aktów prawa miejscowego - kadencja 2014 - 2018 - rok 2018

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-27 11:05:31 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-27 11:05:33 przez Marek Kaliszewski

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
L.p.
Data podjęcia uchwały
Nr uchwały
Pełen tytuł uchwały
Data publikacji, nr i pozycja dziennika urzędowego
Termin wejścia w życie
Adnotacje o ewentualnych rozstrzygnięciach nadzorczych
Uwagi dotyczące uchylenia / zmiany aktu
108. 24.01.2018r. XLVIII/287/18 w sprawie zmian w budżecie Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz. 771 z dn.12.02.2018. Z dniem podjęcia Publikacja w Dz. Urz. Woj.W-M    
109. 01.03.2018r. XLIX/290/18 Zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 RM w Kętrzynie z dnia 13.10.2016r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.Kętrzyna Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz. 1125 z dn.9.03.2018. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
110. 01.03.2018r. XLIX/291/18 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz. 11256z dn.9.03.2018. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
111. 01.03.2018r. XLIX/292/18 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych  przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych przez Gminę Miejską Kętrzyn Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz. 1127 z dn.9.03.2018. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
112. 01.03.2018r. XLIX/293/18 w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie GMK oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz. 1080 z dn.6.03.2018. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
113. 01.03.2018r. XLIX/294/18
o zmianach w budżecie
Publikacja Dz. Urz. Woj. W-M z 2018 poz. 1248 z dn.16.03.2018. z dniem podjęcia Publikacja w Dz. Urz. Woj.W-M    
114. 13.03.2018r. L/295/18 o zmianach w budżecie Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz. 1586 z dn.6.04.2018. z dniem podjęcia Publikacja w Dz. Urz. Woj.W-M    
115. 28.03.2018r. LI/297/18 utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2  w Kętrzynie Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz.2203 z dn.11.05.2018. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
116. 28.03.2018r. LI/298/18 nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Kętrzynie Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz.2203 z dn.11.05.2018. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
117. 28.03.2018r. LI/299/18 opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kętrzyn  realizujące   zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz.2135 z dn.9.05.2018. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M   Rozstrzygniecie nadzorcze poz.2136 z 9.05.2018r.(poz.§1ust4 oraz §1ust 4pkt 1)
118. 28.03.2018r LI/300/18 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz……z dn…...05.2018. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
119. 28.03.2018r LI/302/18 o zmianach w budżecie Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz.1587 z dn.6.04.2018. z dniem podjęcia Publikacja w Dz. Urz. Woj.W-M    
120 28.03.2018r LI/304/18
podziału miasta Kętrzyn na okręgi wyborcze,  
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby  radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz.1956 z dn.26.04.2018. z dniem podjęcia  publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
121. 26.04.2018r LII/305/18
podziału miasta Kętrzyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz.2317 z dn.14.05.2018. Z dniem podjęcia  publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
122. 26.04.2018r LII/307/18 zmiany uchwały Nr VII/56/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia na terenie Miasta Kętrzyna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia  z tytułu inkasa, Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz.2318 z dn.14.05.2018. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
123. 26.04.2018r LII/309/18 o zmianach w budżecie Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz. z dn.. Z dniem podjęcia  publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
124. 26.04.2018r LII/312/18
o zmianie  uchwały Nr LI/297/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie  z dnia 28 marca 2018r. w sprawie  utworzenia Żłobka  Miejskiego  nr 2 w Kętrzynie.
Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz 2205 . z dn.11.05.2018r. 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
125. 26.04.2018r LII/313/18
o zmianie  uchwały Nr LI/298/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie   z dnia 28 marca 2018r.  w sprawie  nadania statutu  Żłobkowi Miejskiemu w Kętrzynie.
Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz 2206 . z dn.11.05.2018r. 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj    
126. 24.05 2018 LIII/316/18 w sprawie zmiany uchwały LI/300/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28.03.2018r. w sprawie określenia  deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami  komunalnymi składowanymi przez właścicieli nieruchomości Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018 poz.2591 z dn.5.06.2018r 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj    
127. 11.06.2018 LIII/317/18 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Kętrzyn w kwartale terenu położonego  pomiędzy  ulicami Marii Curie Skłodowskiej, Kajki, Wojska Polskiego, Plac M.J.Piłsudskiego Sikorskiego. Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018 poz.3190  z dn. 16.07.2018r. 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj  
 
Nieważność uchwały
rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 11.07.2018r.
128. 11.06.2018r. LIV/319/18 o zmianie uchwały  nr LII/305/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie  podziału miasta Kętrzyn na stałe obwody głosowania ustalania ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018 poz 3291 z dn 23 lipca 2018r 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj    
129. 11.06.2018r. LIV/320 /18 o zmianie uchwały nr XLV/269/17 RM w Kętrzynie z dnia 30.11.2017r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji  celowej na  zadania związane  ze zmianą systemu ogrzewania na  ogrzewanie proekologicznej w budynkach mieszkalnych na terenie m. Kętrzyn. Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018 poz. 2713 z dn. 15.06.2018r. z dniem podjęcia  publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
130. 11.06.2018r LIV/323/18 o zmianie budżetu Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018 poz. 3342 z dn.24.07.2018 Z dniem podjęcia  publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
131. 5 .07.2018 LVI/326/18
zmiany Uchwały Nr XXXI/191/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku miejskim, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim .
Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018POZ.3538 z dn 3.08.2018 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj    
132. 5.07.2018 LVI.327/18
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018 poz.3539 z dn.3.08.2018 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj    
133. 5.07.2018 LVI/328/18
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn
Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018 poz. 3540 z dn 3.08.2018 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj    
134. 5.07.2018r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Sawicka Data wytworzenia informacji: 2018-03-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Sawicka Data wprowadzenia do BIP 2018-03-27 11:05:31
Wprowadził informację do BIP: Marek Kaliszewski Data udostępnienia informacji: 2018-03-27 11:05:33
Osoba, która zmieniła informację: Marek Kaliszewski Data ostatniej zmiany: 2018-10-05 12:24:46
Artykuł był wyświetlony: 356 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu